Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Elektros ir elektroninė įranga

Elektros ir elektroninė įranga

2016-01-04

     

Elektros ir elektroninė įranga – įranga, kuriai tinkamai funkcionuoti reikalingos elektros srovės arba elektromagnetiniai laukai, ir įranga, skirta kurti, perduoti arba išmatuoti tokias sroves ar laukus, priklausanti Aplinkos ministerijos nustatytoms kategorijoms ir skirta naudoti su ne didesne kaip 1000 V įtampa esant kintamajai srovei ir su ne didesne kaip 1500 V įtampa esant nuolatinei srovei (Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas).

 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-09-10 įsakymu Nr. D1-481  (toliau – Taisyklės), nustato elektros ir elektroninės įrangos ženklinimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojų ir šios įrangos vartotojų informavimo, elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo, saugojimo, apdorojimo, elektros ir elektroninės įrangos ir jos atliekų apskaitos reikalavimus bei tvarką. Taisyklės privalomos visiems asmenims, kurių veikla susijusi su Taisyklių 1 priede nurodytų kategorijų elektros ir elektroninės įrangos gamyba, importu (įvežimu iš kitų valstybių), eksportu (išvežimu iš kitų valstybių), platinimu ir (ar) šios įrangos atliekų tvarkymu.

 

Taisyklės netaikomos:

 

1) asmenims, kurie įsigyja kito asmens pagamintą, importuotą ir (ar) iš kitų valstybių įvežtą paženklintą elektros ir elektroninę įrangą ir (ar) ją perleidžia kitam asmeniui;

 

2) asmenims, kurie pagal finansavimo sutartis tik finansuoja Taisyklių 1 punkte nurodytos elektros ir elektroninės įrangos įsigijimą kitam asmeniui.

 

Asmenys, užsiimantys elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymu, pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninė įranga yra tinkama pakartotiniam naudojimui. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkytojai užtikrina, kad įranga, taip pat elektros ir elektroninėje įrangoje ir (ar) jos atliekose esančios medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys pirmiausia būtų naudojamos pakartotinai (šiuo atveju pakartotinai panaudotas elektros ir elektroninės įrangos kiekis iki 2008 m. gruodžio 31 d. neįskaičiuojamas į surinktą ir perdirbtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį). Netinkama pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninė įranga, elektros ir elektroninėje įrangoje ir (ar) jos atliekose esančios medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys turi būti tvarkomos pasirenkant tinkamiausius atliekų perdirbimo būdus pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, šių Taisyklių reikalavimus.

 

 

REIKALAVIMAI ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo:

 

1) prieš pradėdami elektros ir elektroninę įrangą tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, registruotis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

 

2) apskaityti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamą elektros ir elektroninės įrangą Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ , nustatyta tvarka;

 

3) šviesti ir informuoti visuomenę Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatyta tvarka, pateikti kitą svarbią informaciją;

 

4) organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir (ar) importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą elektros ir elektroninę įrangą, surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose, apmokėti minėtas atliekų tvarkymo išlaidas;

 

5) Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamą elektros ir elektroninę įrangą žymėti:

 

5.1 Taisyklių 2 priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis;

 

5.2 elektros ir elektroninės įrangos gamintoją ir (ar) importuotoją identifikuojančiu ženklu. Tai gali būti gamyklos ženklas, firmos ženklas, įmonės kodas ar kita gamintojo ir (ar) importuotojo pasirinkta informacija, pagal kurią galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją;

 

5.3 ženklu, kuriame būtų nurodyta, kad elektros ir elektroninė įranga patiekta Lietuvos Respublikos vidaus rinkai po 2005 m. rugpjūčio 13 d. Tokiu ženklu (atskirai arba kartu) gali būti:

 

elektros ir elektroninės įrangos pagaminimo ar patiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai data, nurodyta pagal Lietuvos standarto LST ISO 8601:2006 „Duomenų elementai ir informacijos mainų formatai. Informacijos mainai. Datų ir laiko žymėjimas (tapatus ISO 8601:2004)“ reikalavimus;

 

ženklas, nurodytas Lietuvos standarte ST EN 50419:2006 „Elektrinės ir elektroninės įrangos ženklinimas pagal 2002/96/EC direktyvos 11(2) straipsnį“. Šis ženklas gali būti naudojamas tik kartu su Taisyklių 2 priede nurodytu simboliu.

 

Elektros ir elektroninės įrangos importuotojai 3 ir 4 punktuose nurodytų pareigų vykdymą gali pavesti užsienio gamintojui.

 

Ženklai turi būti aiškiai matomi, perskaitomi ir patvarūs, kad įrangai tapus atliekomis būtų galima identifikuoti įrangos gamintoją ar importuotoją ir įrangos pagaminimo datą.

 

Jei dėl elektros ir elektroninės įrangos dydžio ar funkcinės paskirties simbolio neįmanoma uždėti ant pačios įrangos, jis turi būti spausdinamas ant elektros ir elektroninės įrangos pakuotės, naudojimo instrukcijos ir garantijos.

 

Naujos rūšies elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai privalo teikti informaciją atliekų tvarkymo įmonėms apie elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir dalis, jų išmontavimą, galimą pakartotinį naudojimą, šioje įrangoje esančias pavojingas medžiagas bei mišinius ir jų buvimo vietas. Ši informacija atliekų tvarkymo įmonėms turi būti pateikta leidiniuose ar elektronine forma ne vėliau kaip po vienerių metų nuo gaminio išleidimo į rinką datos.

 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai patys arba per platintojus privalo teikti informaciją visuomenei apie:

 

elektros ir elektroninėje įrangoje esančias pavojingas medžiagas;

 

elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai;

 

netinkamo elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai;

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas;

 

reikalavimą rinkti elektros ir elektroninės įrangos atliekas atskirai ir jų nešalinti kartu su kitomis komunalinėmis atliekomis;

 

visuomenės teises ir pareigas prisidedant prie elektros ir elektroninės įrangos atliekų pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir kitų šių atliekų naudojimo būdų;

 

Taisyklių 2 priede nurodyto simbolio reikšmę;

 

kitą svarbią informaciją.

 

Elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ar importuotojai nurodytą informaciją turi pateikti įrangos naudojimo instrukcijoje ar atskirame leidinyje. Jei ši informacija teikiama per platintojus, ji visuomenei turi būti pateikiama raštu prekybos vietoje.

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ SURINKIMAS

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis.

 

Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos yra užterštos pavojingomis medžiagomis ir todėl kelia grėsmę atliekas tvarkančių įmonių personalo saugumui ir sveikatai, jos turi būti perduodamos pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

 

Surinktos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išskyrus įrangą, kuri pakartotinai naudojama jos neišardžius, turi būti atiduotos elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonėms, apdorojančioms elektros ir elektroninę įrangą ir atitinkančioms Taisyklėse nustatytus reikalavimus.

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės, apdorojančios elektros ir elektroninės įrangos atliekas, turi vykdyti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymo Nr. D1-368, ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, apdorojant elektros ir elektroninės įrangos atliekas įdiegti ir taikyti geriausius atliekų apdorojimo būdus. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančioms įmonėms rekomenduojama savanoriškai dalyvauti 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 761/2001 dėl organizacijų savanoriško dalyvavimo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje (EMAS) (OL 2001 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 26 tomas, p. 272) įsteigtoje Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemoje.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas naudojančios įmonės turi įvykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo, atliekose esančių dalių ir medžiagų pakartotinio naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotis.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės pirmiausia įvertina, ar atskirai surinkta neišardyta elektros ir elektroninės įranga, jos medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys yra tinkamos pakartotiniam naudojimui, ir, jei tinkamos, perduoda jas naudoti pakartotinai. Surinktos netinkamos pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti saugomos ir apdorojamos tik tam skirtose vietose. Netinkama pakartotiniam naudojimui elektros ir elektroninė įranga, jos atliekos ir (ar) jų medžiagos, mišiniai ir (ar) dalys tvarkomos ir apdorojamos pagal Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-09-10 įsakymo Nr. D1-481, reikalavimus.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų saugojimo vietose turi būti:

 

šiose atliekose esantiems skysčiams, valymo ir nuriebalinimo priemonėms, vandeniui nepralaidi ir orų pokyčiams atspari kieta paviršiaus danga;

 

išsiliejusių skysčių surinkimo priemonės (sorbentai ir kitos);

 

dekantavimo įranga bei valymo ir nuriebalinimo priemonės;

 

priemonės, atitinkančios Aplinkosaugos reikalavimus paviršinėms nuotekoms tvarkyti, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 687.

 

 

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKŲ APSKAITA

 

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti tvarkomų atliekų apskaitą ir teikti atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitą Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas tvarkančios įmonės turi vykdyti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaitą elektroniniu būdu.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo apskaita vykdoma įmonės vadovo nustatyta tvarka, ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Atliekų tvarkymo apskaitoje nurodomi duomenys apie kiekvienos Taisyklių 1 priede nurodytos elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir produktų atliekas:

 

Lietuvoje surinktų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant surinktų buityje susidarančių ir ne buityje susidarančių elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

 

apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje, kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir ne Europos Sąjungos valstybėse apdorotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svorį;

 

panaudotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse panaudotų atliekų svorį;

 

pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų elektros ir elektroninės įrangos atliekose esančių dalių ir medžiagų svoris, atskirai nurodant Lietuvoje ir kitose valstybėse pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų atliekų svorį;

 

elektros ir elektroninės įrangos atliekų, pakartotinai panaudotų kaip visas prietaisas, svoris arba vienetai.

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įmonės pagal atliekų tvarkymo apskaitos duomenis turi rengti metinę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ataskaitą (toliau – Ataskaita), kurią, patvirtintą vadovo bei ją rengusio asmens parašais pateikti už praėjusius metus kiekvienais metais iki kovo 1 d. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra).

 

Jei elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo įmonė (toliau – Pagrindinė įmonė) turi filialus (-ą), atstovybes (-ę) ar kitus nuolatinę buveinę  turinčius padalinius (toliau – Padaliniai), kiekvienas Padalinys turi teikti Agentūrai atskirą Padalinio vadovo bei  ją rengusio  asmens  parašais  patvirtintą Ataskaitą. Pagrindinė įmonė privalo turėti savo Padalinių Ataskaitų kopijas.

 

Jei elektros ir elektroninės įrangos atliekos buvo apdorotos, panaudotos, pakartotinai panaudotos ir (ar) perdirbtos ne Lietuvoje, prie Ataskaitos turi būti pridedama:

 

vežimo kontrolės formų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 53 „Dėl pranešimo ir vežimo kontrolės formų, pranešimo ir vežimo kontrolės formų spausdinimo reikalavimų bei pranešimo ir vežimo kontrolės formų pildymo ir įforminimo tvarkos patvirtinimo“, užpildytų atliekų gavėjo pagal 1993 m. vasario 1 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos priežiūros ir kontrolės 8 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus, kopijos, arba

 

sutarties su elektros ir elektroninės įrangos atliekas apdorojančia, naudojančia, pakartotinai naudojančia ir (ar) perdirbančia įmone kopija. Sutartyje turi būti nurodyta, kad užsienio įmonėje elektros ir elektroninės įrangos atliekos apdorojamos, naudojamos, pakartotinai naudojamos ir (ar) perdirbamos laikantis 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimams lygiaverčių sąlygų.

 

 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys elektros ir elektroninės įrangos bei jų atliekų tvarkymą:

 

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

 

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-368; 

 

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-09-10 įsakymu Nr. D1-481;

 

Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-05-27 įsakymu Nr. D1-291;

 

Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos 2009-05-27 įsakymu Nr. D1-290;

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-01-19 nutarimas Nr. 61 Dėl banko garantijos, laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių patvirtinimo.

 

 

Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyr. specialistė Aušra Kričenienė, tel. 8 315 56739

 

 


XML