Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Pakuotė

Gaminiais pripildytų pakuočių gamintojams ir (ar) importuotojams

2015-01-01

Pakuotė – grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams:

1) gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 priedo 1 punkte);

2) gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 priedo 2 punkte);

3) pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė, išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 1 priedo 3 punkte).


Gamintojas (pakuočių naudotojas) – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, gaminantis ir (ar) pakuojantis gaminius (išskyrus ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį), net jeigu pakavimo operacijas sutartiniais pagrindais atlieka kitas asmuo.

Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža gaminių pripildytą pakuotę į Lietuvos Respublikos teritoriją.

Pakuočių gamintojas – asmuo, kuris gamina ir (ar) įveža į Lietuvos Respublikos teritoriją tuščias pakuotes, skirtas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.

Pakuočių pardavėjas – asmuo, parduodantis kitiems asmenims gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas pakuotes ir supakuotus (sufasuotus) produktus.

Tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai – tuščių ar gaminiais pripildytų pakuočių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba gaminiais pripildytų pakuočių sunaudojimas savoms reikmėms.

Gamintojų ir importuotojų pareigos:
1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka.
Gamintojų ir (ar) importuotojų, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiekiančių gaminių pripildytas pakuotes, registravimo Gamintojų ir importuotojų sąvade tvarką reglamentuoja Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės. Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma;
2) organizuoti rūšiuojamąjį surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą visų pakuočių atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai supakuotus gaminius, ir (ar) dalyvauti organizuojant tokių atliekų tvarkymą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Siekdami įvykdyti šią pareigą, gamintojai ir importuotojai gali diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias pakuočių atliekų surinkimo sistemas;
3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę pakuočių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo pakuočių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, pakuočių atliekų tvarkymo galimybes ir pan. Pakuočių gamintojams, gaminių pripildytų pakuočių gamintojams ir importuotojams, individualiai vykdantiems Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme tokiems gamintojams ir importuotojams numatytas pareigas, taikomas Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas;
4) apmokėti 2 punkte nurodyto pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
5) tvarkyti pakuočių apskaitą ir atsiskaityti aplinkos ministro nustatyta tvarka. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita reglamentuota Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse.

Aukščiau nustatytas pareigas (išskyrus 1 punkte nustatytą) gamintojai ir importuotojai gali vykdyti:
1) individualiai – organizuodami savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų tvarkymą, Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka šias atliekas tvarkydami patys arba perduodami jas tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
2) kolektyviai – steigdami Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.
   Be aukščiau nustatytų pareigų, pakuotes ir supakuotus gaminius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiantys gamintojai ir importuotojai privalo imtis visų priemonių, kad tuščios prekinės, grupinės, transporto pakuotės ir šių pakuočių atliekos būtų tvarkomos vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 3 straipsnyje nustatytais prioritetais.
   Gamintojai ir importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis, jeigu nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų pakuočių atliekų tvarkymo užduočių.
   Gamintojai ir importuotojai, pakuotes naudojantys savoms reikmėms ir už atlygį ar nemokamai perleidžiantys pakuotes kitam asmeniui, privalo pakuočių, perleidžiamų kitam asmeniui, atliekų tvarkymo organizavimą pavesti Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnyje nurodytai gamintojų ir importuotojų organizacijai arba Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą tokių pakuočių atliekomis.
   Pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, patvirtinančiais prekinių pakuočių atliekų surinkimą iš komunalinių atliekų tvarkymo sistemos ir ją papildančių atliekų surinkimo sistemų, grupinių, transporto pakuočių atliekų surinkimą ir surinktų pakuočių atliekų naudojimą.
   Gamintojai ir importuotojai Vyriausybės nustatyta tvarka privalo Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai teikti duomenis apie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamas pakuotes.

Informacija pakuočių vartotojams ir kitiems pakuočių atliekų turėtojams
Pakuočių gamintojai, gamintojai ir (ar) importuotojai per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais turi informuoti pakuočių vartotojus ir kitus pakuočių atliekų turėtojus apie:
1) jiems prieinamas grąžinimo, surinkimo ir naudojimo sistemas;
2) pakuočių vartotojų ir kitų pakuočių atliekų turėtojų vaidmenį skatinant pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą;
3) pakuočių ženklų reikšmes.

Pakuočių pardavėjų ir platintojų pareiga surinkti pakuotes ir pakuočių atliekas
1. Pakuočių pardavėjai privalo priimti parduodamų gaminių pakuotes, už kurias nustatytas užstatas, išskyrus pakuočių pardavėjus, prekiaujančius smulkiose parduotuvėse, kurių bendrasis plotas neviršija 90 kv. m (neskaitant kaimo parduotuvių), ir prekyvietėse, kioskuose, degalinėse, viešojo maitinimo įstaigose.
2. Pakuočių pardavėjai prekybos vietose turi teikti informaciją apie tai, kaip pakuočių vartotojai gali grąžinti pakuotes ir pakuočių atliekas.

Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita. NUO 2017-01-01 ĮSIGALIOJO NAUJOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS.
Pakuočių gamintojas, gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti visų (pirminių, antrinių, tretinių) pakuočių apskaitą. Pakuočių apskaita turi būti vykdoma pakuočių gamintojo, gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Pakuočių apskaitoje nurodomi duomenys:
- prekinių vienetų (gaminių) pirminės, antrinės ir tretinės pakuotės sąrašas;
- Lietuvos Respublikos teritorijoje panaudotos gaminiui pakuoti pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, polietilenterftalatas (toliau – PET), popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;
- importuotos (įvežtos į Lietuvos Respubliką) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;
- eksportuotos (išvežtos iš Lietuvos Respublikos) gaminių pripildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;
- Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektos gaminiais užpildytos pakuotės rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė, kita) ir pakuotės svoris;
- iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės svoris (tuo atveju, jei gamintojas ir importuotojas vidaus rinkai tiekia į pakartotinio naudojimo pakuotę supakuotus gaminius). Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ar naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama iš kitos šalies. Susigrąžinta pakuote taip pat nelaikoma Lietuvos Respublikoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė;
- tuščios pakuotės sąrašas, rūšis pagal medžiagas (stiklinė, plastikinė, PET, popierinė ir kartoninė, metalinė, kombinuota, medinė ar kita) ir pakuotės svoris (privaloma tik tuščios pakuotės gamintojams ir importuotojams).
   Gamintojas ir importuotojas pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti ir teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre, pateikti praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaraciją ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos, pagal mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formą, jos papildomo lapo FR0524P formą ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658.
   Pakuočių gamintojas, kuris neprivalo teikti aukščiau nurodytos praėjusių kalendorinių metų mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos, pagal pakuočių apskaitos duomenis turi rengti praėjusiais kalendoriniais metais vidaus rinkai patiektų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitą Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.

Informacija gamintojams ir importuotojams, pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Teisės aktai 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726); 
Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2968); 
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469); 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1); 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (Žin., 2002, Nr. 81-3503); 
Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599); 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 79-3140); 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimas Nr. 1168 „Dėl apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo 2007-2012 metų užduočių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 130-4897); 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-618 „Dėl pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo 2007-2012 metų užduočių nustatymo“ (Žin., 2007, Nr. 2-108); 
Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554 (Žin., 2012, Nr. 80-4206).

Mokesčių kontrolės poskyrio vyr. specialistė Danguolė Maskeliūnaitė, tel. 8 315 56758


XML