Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

2017-07-21

Mokesčio objektas - išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai: 

1) naudingosios iškasenos, nurodytos Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 priede, išskyrus angliavandenilius ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose; 

2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodyti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 2 priede; 

3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas, nurodytas Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede.  

Mokesčio mokėtojai.  1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymu apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas.  2. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas, vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius tyrimus.  

Gamtos išteklių išgavimas (naudojimas)- medžiojimas, naudingųjų iškasenų kasimas ar gamtos išteklių paėmimas iš aplinkos kitokiu būdu.  

Medžiojamųjų gyvūnų ištekliai - laukiniai gyvūnai, kurie Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse yra priskirti medžiojamiesiems.   Medžioklės plotai - žemės, miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose Medžioklės įstatymo nustatyta tvarka gali būti medžiojama.  

Naudingosios iškasenos - žemės gelmėse esančios gamtinės mineralinės medžiagos, kurios tinkamos naudoti gamyboje ar kitoms reikmėms.   

Mokesčio už naudingąsias iškasenas, už vandenį ir statybinį gruntą bei mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifai pagal medžioklės plotų kategorijas nuo 2016 m. sausio 1 d. rasite čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.793560F67ADF/TyDJYquMib

Mokestinis laikotarpis. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis. Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai. 

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų gyvūnų išteklius, mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 1 ar 2 prieduose nustatytą tarifą, apskaičiuoja ir moka mokestį už visą per tą mokestinį laikotarpį išgautą gamtos išteklių kiekį. 

Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai, mokestinio laikotarpio mokesčio deklaracijoje taikydami indeksuotą Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo 3 priede nustatytą mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius tarifą pagal medžioklės plotų kategorijas, apskaičiuoja ir moka mokestį už per mokestinį laikotarpį mokesčio mokėtojui suteiktą (leistą) naudoti atitinkamos kategorijos medžioklės plotų dydį. 

Mokesčio mokėtojai, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius iki antro kalendorinio mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, už kurį mokestis mokamas, 15 dienos. 

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“.

Teikiant ar tikslinant praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis, naudojamos deklaracijų formos, galiojančios deklaracijų teikimo ar tikslinimo momentu.  Mokesčio mokėtojai, kurie mokestiniu laikotarpiu nevykdė veiklos ir neišgavo valstybinių gamtos išteklių, mokesčio už valstybinius gamtos išteklius nedeklaruoja ir nemoka.    

Teisės aktai:     

Lietuvos Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“

Jolanta Vilkauskienė, tel.8-315-56758

 
XML