Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių

2016-01-01

Mokesčio objektas – išmetami į aplinką teršalai.

Mokesčio mokėtojai - aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai. Mokestis už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį.

Stacionarus taršos šaltinis – taršos objektas, kuris negali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą, nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės.

Normatyvas – nustatyta tvarka įteisintas tam tikro teršalo kiekio, mokestiniu laikotarpiu leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklis.

Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Mokestis už aplinkos teršimą sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija (forma FR0522)pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre. 

 

Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių tarifai
nuo 2015 m. sausio 1 d.
I. Teršalai, išmetami į atmosferą
Teršalai
Mokesčio tarifai,  Eur/t
SO2
104
NOx
196
Vanadžio pentoksidas
3855
Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės)*
61
Teršalų grupės
I
406
II
191
III
24
IV
4
II. Teršalai, išmetami į vandens telkinius, žemės paviršių ir gilesnius jo sluoksnius
Teršalai
Mokesčio tarifai,
Eur/t
BDS7
256
Bendras azotas
201
Bendras fosforas
1007
Suspenduotos medžiagos
103
Sulfatai
0,58
Chloridai
2,8
Teršalų grupės
I
2 920 479
II
266 088
III
43 385
IV
9 831
V
963
*Išskyrus: kietąsias daleles, susidarančias deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą; asbesto turinčias kietąsias daleles.
Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai leistinos taršos normatyvas (laikinai leidžiamo išmesti į aplinką per laiko vienetą tam tikro teršalo kiekio, nustatomo konkrečiam objektui, kol bus galima nustatyti didžiausios leistinos taršos normatyvą, rodiklis), mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, nustatyti šio Įstatymo 1 priedėlyje, didinami taikant koeficientą 1,2.

Mokesčio lengvatos

- Fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys aplinkosaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionarių taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo nustatyto didžiausios leistinos taršos normatyvo, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai priemonei įgyvendinti yra naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkosaugos priemonės yra skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo priemonės įgyvendinimo pradžios.
- Jei teršalų išmetimo iš stacionarių taršos šaltinių sumažinimo priemonė nustatytu laiku neįgyvendinama arba negaunamas planuotas efektas, mokestis už aplinkos teršimą už visą laikotarpį sumokamas šio Įstatymo nustatyta tvarka arba išieškomas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.
- Fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami. Asmenims, naudojantiems biokurą energijai gauti, biokuro naudojimą patvirtina šie dokumentai – biokuro įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros ir pan.), biokuro sunaudojimo dokumentai (nurašymo aktai, ataskaitos ir pan.), atliekų tvarkymo apskaitos ataskaita ir energijos gamybos iš atliekų biologiškai skaidžios dalies ataskaita. Biokuro įsigijimo ir sunaudojimo dokumentai turi būti pateikiami vykdant mokesčio kontrolę įmonėje, kai to pareikalauja aplinkos apsaugos ir (ar) mokesčių inspekcijos pareigūnas.
Teisės aktai
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo“
Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius
tel. 8 315 56758, 8 315 27050


XML