Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių

2016-01-18

Mokesčio objektas – išmetami į aplinką teršalai.

Mokesčio mokėtojai – fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių. Mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus oro transporto priemones) mokamas už mokesčio mokėtojo mobiliuose taršos šaltiniuose Lietuvos Respublikoje per mokestinį laikotarpį sunaudotą degalų kiekį (tonomis), už teršimą iš oro transporto priemonių – už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių.

Tuo atveju, kai degalų kiekio apskaita vykdoma tūrio vienetais – litrais, kiekis iš tūrio vienetų į masės vienetus perskaičiuojamas taikant perskaičiavimo koeficientą, kuris yra nustatomas pagal gamintojo kokybės pažymėjime (sertifikate arba pase) nurodytą degalų tankį. Neturint tikslaus degalų perskaičiavimo koeficiento, degalų kiekiui perskaičiuoti iš litrų į tonas naudojami šie perskaičiavimo koeficientai: benzinui – 0,75, dyzelinui – 0,84, suskystintoms naftos dujoms – 0,54, suslėgtoms gamtinėms dujoms – 0,69.

Mobilus taršos šaltinis – kelių, geležinkelių, oro, vandenų, kitos transporto priemonės, ne keliais judantys mechanizmai, varomi varikliu (motoru), naudojančiu benziną, mazutą, suskystintas naftos dujas, suslėgtas gamtines dujas, dyzeliną, reaktyvinių variklių kurą.

Ne keliais judantis mechanizmas – kilnojamoji pramoninė įranga arba eismui ne keliais skirta transporto priemonė, kurių variklio galia yra didesnė kaip 18 kW.

Deklaruojant mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių už 2014 metus galioja mokesčio tarifai.

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai nuo 2015-01-01                                 

Transporto priemonė

Degalų rūšis arba ciklas

Mokesčio tarifai,

Eur/t (už ciklą)

1. Kelių transporto priemonės ir kiti ne keliais judantys mechanizmai su vidaus degimo varikliais (motorais)

benzinas

7

dyzelinas

8

suskystintos naftos dujos

7

suslėgtos gamtinės dujos

6

2. Vandenų transporto priemonės

benzinas

11

dyzelinas

12

mazutas, kurio sieringumas

≤ 0,5 %

2,8

mazutas, kurio sieringumas nuo 0,5 % iki 1,5 %

5

mazutas, kurio sieringumas nuo 1,5 % iki 2,5 %

7

3. Geležinkelių transporto priemonės

dyzelinas

9

4. Oro transporto priemonės

už vieną pakilimo ir nusileidimo ciklą

1,7

Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų institucijų nustatytus koeficientus.

Mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai. Mokestis sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija (forma FR0521) pateikiama ne vėliau kaip pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, vasario 15 dienos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre.

Mokesčio lengvatos

Nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami:

1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos;

Išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos kelių transporto priemonėse su vidaus degimo varikliu, buvimą ir jos veikimą patvirtina šie dokumentai:

9.1. transporto priemonei, turinčiai vidaus degimo variklį, varomą benzinu ir (ar) dujomis, išskyrus 9.3 papunktyje nurodytą, – transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita). Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota. Pažymoje turi būti ši informacija: pažymą išdavusio gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje identifikavimo rekvizitai, transporto priemonės identifikavimo rekvizitai, pažymint, kad pažymoje nurodytoje   (-ose) transporto priemonėje (-se) yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pažymos išdavimo data ir pažymos registracijos numeris. Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Pažyma turi būti pateikiama kartu su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita);

arba privalomos techninės apžiūros įmonės išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), arba jos kopija su nurodyta anglies monoksido CO koncentracija automobiliams su varikliais, varomais benzinu ir (ar) dujomis ir kuri neturi viršyti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 2B-290 „Dėl Techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų“ anglies monoksidui CO nustatytų normų. Privalomos techninės apžiūros rezultatų kortelė (arba kopija) su nurodyta teršalo koncentracija galioja, jeigu nurodyta teršalo koncentracija atitinka centralizuotos techninės apžiūros duomenų bazės duomenis;

9.2. transporto priemonei, turinčiai dyzelinį variklį, išskyrus 9.3 papunktyje nurodytą, – transporto priemonės gamintojo, jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas, atitikties liudijimas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pateiktas su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita). Pakeitus arba sumontavus transporto priemonėje naują išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemą, pateikiamas dokumentas (detalės sertifikatas, detalės pirkimo sąskaita faktūra ir pan.), patvirtinantis, kad detalė sertifikuota. Pažymoje turi būti ši informacija: pažymą išdavusio gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje identifikavimo rekvizitai, transporto priemonės identifikavimo rekvizitai, pažymint, kad pažymoje nurodytoje (-ose) transporto priemonėje (-ėse) yra įrengta ir veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, pažymos išdavimo data ir pažymos registracijos numeris. Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio asmens parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Pažyma turi būti pateikiama kartu su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu (techninės apžiūros rezultatų kortele (ataskaita);

9.3. M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms (su dyzeliniu varikliu ar su Otto tipo varikliu), pirmą kartą registruotoms Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse 2005 metais ir vėliau, kurios atitinka 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/69/EEB dėl priemonių, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą motorinių transporto priemonių išmetamosiomis dujomis, iš dalies pakeičiančioje Tarybos direktyvą 70/220/EEB (OL 1998 L 350, p.l), nustatytus reikalavimus automobiliams su išmetamųjų teršalų norma „Euro IV“ su vėlesniais jos pakeitimais, kuri perkelta į nacionalinę teisę Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ – automobilio galiojančią techninę apžiūrą patvirtinantis dokumentas, t. y. techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita).

Geležinkelių transporto priemonėse recirkuliavimo sistemos ir suodžių filtro buvimą ir veikimą patvirtina gamintojo išduotas įrenginio techninis pasas (jei toks yra) ar įmonės, atlikusios variklio konstrukcinius patobulinimus, pažyma, pateikta su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu.

Vandenų transporto priemonėse recirkuliavimo sistemos ir suodžių filtro buvimą ir veikimą patvirtina:

a) vidaus vandenų laivų registre įregistruotiems laivams – Laivybos inspekcijos ar Lietuvos saugios laivybos administracijos išduota pažyma, pateikta su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu;

b) jūrų laivų registre įregistruotiems laivams – klasifikacinių bendrovių, turinčių teisę atlikti laivų techninę priežiūrą ir apžiūrą, išduotas sertifikatas arba Lietuvos saugios laivybos administracijos išduota pažyma, pateikta su galiojančiu privalomos techninės apžiūros dokumentu.

2) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai, jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;

3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones;

4) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius dokumentus.

Biodegalų naudojimą mobiliuose taršos šaltiniuose ir pajamas, gaunamas iš žemės ūkio veiklos, patvirtina buhalterinės apskaitos dokumentai.

Motorinių M2, M3, N2 ir N3 kategorijų kelių transporto priemonių atitiktį EURO I, EURO II, EURO III, EURO IV, EURO V ir (ar) aukštesnio standarto reikalavimams patvirtina transporto priemonės gamintojo arba jo oficialiai įgalioto atstovo ar platintojo Lietuvoje išduotas dokumentas (pažyma, tipo atitikties sertifikatas ir pan.), patvirtinantis, kad transporto priemonė pagaminta ir atitinka vieną iš nurodytų reikalavimų. Pažymoje turi būti ši informacija: pažymą išdavusio gamintojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvoje identifikavimo rekvizitai, transporto priemonės identifikavimo rekvizitai, pažymint, kad pažymoje nurodyta (-os) transporto priemonė (-ės) atitinka konkretų EURO standartą, pažymos išdavimo data ir pažymos registracijos numeris. Pažyma turi būti patvirtinta ją išdavusio juridinio asmens vadovo parašu ir antspaudu.

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-370/1K-230 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašų patvirtinimo“

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos pildymo taisyklių, Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracijos FR0521 formos ir jos papildomo lapo FR0521P formos, Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracijos FR0522 formos, jos papildomo lapo FR0522P formos ir jos priedo FR0522S formos, Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos, jos papildomo lapo FR0523P formos ir jos priedų FR0523F ir FR0523Z formų bei Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos, jos papildomo lapo FR0524P formos ir jos priedų FR0524F ir FR0524Z formų patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. sausio 18 d. nutarimas Nr. 53 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo įgyvendinimo“

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. 2B-290 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“

 

Mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius
tel. 8 315 56758, 8 315 27050 


XML