Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Baterijos ir akumuliatoriai

Baterijos ir akumuliatoriai

2016-01-04

Baterijos ir akumuliatoriai

 

 

Vadovaujantis 1998 m. birželio 16 d. Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 (toliau – Įstatymas) nuostatomis Importuotojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris:

 

- importuoja ir (ar) iš kitos valstybės įveža ir pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio, priemones, arba

 

- iš kitos valstybės narės įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto proiemones.

 

Gamintojas – teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą, kuris pirmą kartą verslo tikslais tiekia baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) Lietuvos Respublikos rinkai, naudodamas bet kokias, taip pat nuotolinio ryšio priemones.

 

Vadovaujantis Įstatymu, tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais -  į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų transporto priemonių, baterijų ar akumuliatorių (įskaitant į transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius) perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui bent vieno gaminio Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui savo reikmėms skirtų daugiau kaip 5 transporto priemonių, baterijų ar akumuliatorių vienetų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, per kalendorinius metus.

 

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojų (ar) importuotojų pareigos:

 

1) aplinkos ministro nustatyta tvarka registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;

 

2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, t. y. organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus;

 

3) užtikrinti, kad visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos būtų apdorojamos ir perdirbamos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus;

 

4) užtikrinti, kad nuo 2011 m. rugsėjo 26 d. perdirbant surinktas baterijų ir akumuliatorių atliekas būtų pasiektas Vyriausybės nustatytas baterijų ir akumuliatorių perdirbimo efektyvumas;

 

5) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo klausimais: apie baterijose ir akumuliatoriuose esančių medžiagų ir netinkamo baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemas ir surinkimo vietas ir pan.;

 

6) apmokėti 2 punkte nurodyto baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat 5 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;

 

7) tvarkyti baterijų ir akumuliatorių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (toliau – Ataskaita) aplinkos ministro nustatyta tvarka.

 

Aukščiau išvardintas pareigas (išskyrus 1 punktą) baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai turi teisę vykdyti:

 

1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektų baterijų ir akumuliatorių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

 

2) kolektyviai – steigdami Įstatymo 3416 straipsnyje nurodytą organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo jiems nustatytų pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

 

Siekdami kolektyviai organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą, gamintojai ir (ar) importuotojai gali steigti Įstatymo 3422 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapti jos dalyviais arba sutartiniais pagrindais pavesti organizuoti baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Įstatymo nustatytų pareigų netapdami Organizacijos dalyviais. Informacija apie licencijuotas organizacijas pateikima interneto svetainėje adresu www.gamta.lt rubrikoje Atliekos/Licencijuotos gamintojų ir importuotojų organizacijos.

 

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojams ir (ar) importuotojams draudžiama tiekti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais baterijas ir akumuliatorius, kuriuose viršijamas sveikatos apsaugos ministro nustatytas gyvsidabrio ir kadmio kiekis.

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo ženklinti vidaus rinkai verslo tikslais tiekiamas baterijas ir akumuliatorius Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo (Žin., 2008, Nr. 125-4779) priede pateiktu simboliu, nurodančiu, kad baterijų ir akumuliatorių atliekos surenkamos atskirai ir nešalinamos su kitomis komunalinėmis atliekomis. Simbolis turi užimti ne mažiau kaip 3 % baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos plačiosios pusės ploto, tačiau neturi būti didesnis nei 5x5 cm. Simbolis ant cilindrinių elementų turi užimti ne mažiau kaip 1,5 % paviršiaus ploto, tačiau neturi būti didesnis nei 5x5 cm. Jeigu baterija, akumuliatorius ar sudėtinė baterija yra tokio dydžio, kad ženklinimo simbolis turėtų būti mažesni nei 0,5x0,5 cm – ženklinti nereikia, tačiau 1 x 1 cm dydžio simboliu turi būti paženklinta baterijos, akumuliatoriaus ar sudėtinės baterijos pakuotė. Rinkai tiekiamos baterijos, akumuliatoriai ir sagos formos elementai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio ar 0,004 % švino, turi būti paženklintos atitinkamos medžiagos cheminiu simboliu – Hg, Cd ar Pb. Nuo 2009 m. rugsėjo 26 d. ant visų rinkai tiekiamų nešiojamų ir automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių turi būti nurodoma jų talpa. Baterijų ir akumuliatorių ženklinimas turi būti aiškia matomas, perskaitomas ir neištrinamas.

 

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir (ar) importuotojai turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai teikiamų gaminių apskaitą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 patvirtintomis gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklėmis. Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų baterijų ir akumuliatorių apskaitoje nurodomi duomenys:

 

- nešiojamųjų, pramoninių, automobiliams skirtų baterijų ar akumuliatorių sąrašas;

 

- į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

 

- Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis;

 

- iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), kiekis tonomis;

 

- iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų baterijų ar akumuliatorių rūšis (nešiojamosios, pramoninės ar automobiliams skirtos), cheminė sudėtis (šarminės mangano, cinko anglies, ličio oksido, cinko oro, sidabro oksido, nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio, švino rūgštinės, gyvsidabrio, nikelio geležies, kitos), tiekimo rinkai būdas (kaip atskiri gaminiai, įmontuoti į elektros ir elektroninę įrangą, įmontuoti transporto priemonėse), kiekis tonomis.

 

 

 

Apmokestinamųjų gaminių (tame tarpe baterijų ir akumuliatorių) gamintojai ir (ar) importuotojai praėjusių kalendorinių metų ataskaitas (toliau – Ataskaita) turi tiekti iki kiekvienų einamųjų metų kovo 1 d. Gamintojas ir (ar) importuotojas turintis e-ASTA vartotojo vardą ir slaptažodį, Ataskaitą teikia internetu. Baterijų ir akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi teikti baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitą, kurios forma pateikta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 7 priede (Žin., 2009, Nr. 65-2598).

 

Kartu su Ataskaita baterijų ir akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos Ataskaitos priedus:

 

-       baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo aprašymą;

 

-       baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo sistemos aprašymą ir surinkimo vietų sąrašą, nurodydamas surinkimo vietos pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams ir ryšio duomenis;

 

-       baterijų ar akumuliatorių atliekų tvarkymo finansavimo schemos aprašymą;

 

-       visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar akumuliatorių atliekų surinkimo, apdorojimo ir perdirbimo sistemas veiklos aprašymą.

 

 

Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymas

 

Baterijų ir akumuliatorių atliekas tvarkančios įmonės turi laikytis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklėse ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

Baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti surenkamos atskirai tam skirtuose konteineriuose, statinėse, dėžutėse ar kitose talpyklose ir nemaišomos su kitomis atliekomis.

 

Nešiojamų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinių, prekybos centrų, parduotovių, elektros ir elektroninės įrangos remonto dirtuvių, švietimo ar kitų įstaigų, įmonių, organizacijų ir pan. teritorijose ar patalpose. Automobiliams skirtų baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo vietos gali būti įrengiamos degalinėse, garažų bendrijose, įmonių, užsiimančių trasporto priemonių technine priežiūra ir remonti, baterijomis ir akumuliatoriais prekiaujančių ar juos naudojančių įmonių ir pan. teritorijoje ar patalpose. Pramoninių baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai privalo iš galutinių vartotojų priimti pramoninių baterijų ir akumuliatorių atliekas, nepriklausomai nuo jų chemiės sudėties ar kilmės.

 

Baterijų ir akumuliatorių gamintojai ir importuotojai turi užtikrinti, kad jų organizuojamose baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemose surinktos atliekos būtų perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti šias atliekas. Surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti vežamos tik specialiose ir  sandariose baterijų ir akumuliatorių atliekose esantiems skysčiams atspariose talpyklose.

 

Nuo 2009 m. rugsėjo 26 d. visos surinktos baterijų ir akumuliatorių atliekos turi būti apdorojamos ir perdirbamos tik Europos Sąjungos geriausių prieinamų gamybos būdų informaciniuose dokumentuose nustatytus aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos saugos ir atliekų tvarkymo reikalavimus atitinkančiose įmonėse.

 

Priedai:

 

-            Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos teikimo taisyklių (Žin., 2009, Nr. 65-2598) 7 priedas;

 

-            Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių (Žin., 2008, Nr. 86-3439) 1 priedas;

 

-            Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašo (Žin., 2008, Nr. 125-4779) priedas;

 

-            Informacija gamintojams ir importuotojams, pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Teisės aktai, reglamentuojantys baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymą:

 

LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);

 

LR mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469);

 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės (Žin., 2005, Nr. 138-4989);

 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės (Žin., 2009, Nr. 65-2598);

 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklės  (Žin., 2008, Nr. 86-3439);

 

LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Baterijų ir akumuliatorių tiekimo rinkai reikalavimų aprašas (Žin., 2008, Nr. 125-4779);

 

LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 79-3140);

 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065);

 

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintos Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys (Žin. 2006, Nr. 130-4897);

 

LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (Žin., 1985, Nr. 1-1);

 

LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintas Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 47-1884);

 

LR Mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243).

 

 

Mokesčių ir atliekų kontolės skyriaus vyr. specialistė Ramunė Kubilienė, tel. 8 315 56739, mob. tel. 8 677 33860.


XML