Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Apmokestinamieji gaminiai

Apmokestinamieji gaminiai

2015-01-02

Apmokestinamieji gaminiai:
- Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, restauruotos, naudotos);
- Akumuliatoriai;
- Baterijos (galvaniniai elementai);
- Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai;
- Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai;
- Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

Apmokestinamųjų gaminių, išskyrus baterijas ir akumuliatorius, gamintojų ir importuotojų pareigos:
1) registruotis aplinkos ministro nustatyta tvarka. Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma;
2) organizuoti surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius. Siekdami įvykdyti šią pareigą, apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai gali diegti savivaldybės organizuojamą komunalinių atliekų tvarkymo sistemą papildančias apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo sistemas. Vykdydami šiame punkte nustatytą pareigą, apmokestinamųjų gaminių, išskyrus padangas, gamintojai ir (ar) importuotojai privalo organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų paėmimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Vykdydami šiame punkte nustatytą pareigą, padangų gamintojai ir (ar) importuotojai privalo organizuoti padangų atliekų surinkimą iš padangų platinimo vietų, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui;
3) aplinkos ministro nustatyta tvarka šviesti ir informuoti visuomenę apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo klausimais: apie netinkamo apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo žalą aplinkai ir žmonių sveikatai, apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo galimybes ir surinkimo vietas ir pan.
4) apmokėti šios dalies 2 punkte nurodyto apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat šios dalies 3 punkte nurodyto visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas;
5) tvarkyti apmokestinamųjų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka.
   Aukščiau išvardintas pareigas (išskyrus 1 punkte nustatytą) apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir importuotojai turi teisę vykdyti:
1) individualiai – organizuodami po jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektų apmokestinamųjų gaminių naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;
2) kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatymo 34-19 straipsnyje nurodytą Organizaciją ir (ar) tapdami tokios Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį Atliekų tvarkymo įstatymo jiems nustatytų pareigų arba Organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio Atliekų tvarkymo įstatymo nustatytų pareigų netapdami Organizacijos dalyviais.
   Apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nustatyta tvarka mokėti mokestį už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis, jeigu apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai nevykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytų apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduočių.

Padangų platintojai privalo:
1) nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;
2) iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;
3) prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams.

Apmokestinamųjų gaminių tiekimo rinkai apskaita
• Gamintojas ir (ar) importuotojas turi vykdyti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą, parengti ir turėti gaminių sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal atskiras gaminių rūšis, nurodytą Gaminių tiekimo rinkai ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 11 priede ir užpildytą pagal Taisyklių 12 priede nustatytus reikalavimus. Sąraše nurodoma Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių tikslūs pavadinimai, gaminio vieneto svoris. Jei gaminio atliekų tvarkymui pasirinktas gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdas „Užsienio gamintojo atsakomybė“, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakyme Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599), Sąraše nurodomas užsienio gamintojo pavadinimas ir registracijos Gamintojų ir importuotojų sąvade kodas. Sąrašas sudaromas kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Sąrašą tvirtina gamintojas ir (ar) importuotojas (juridinio asmens vadovas ar fizinis asmuo). Sąrašas papildomas naujais gaminiais ne vėliau kaip per 5 dienas nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos. Baterijų ar akumuliatorių, įmontuotų į prietaisus ar transporto priemones, gamintojai ir importuotojai sąrašą naujais gaminiais papildo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo naujo gaminio Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekimo dienos.
   Gamintojai ir (ar) importuotojai, kurie buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodo vidaus rinkai tiekiamų gaminių vieneto svorį, gali nepildyti Taisyklių 3 punkte nurodyto Sąrašo. Jei buhalterinė apskaita vykdoma elektroniniu būdu, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams pareikalavus, gaminių vienetų svorį patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti pateikiami popierine forma.
• Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaita turi būti vedama elektroniniu būdu gamintojo ir (ar) importuotojo nustatyta tvarka ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius.
• Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) apskaitoje nurodomi duomenys:
- apmokestinamųjų gaminių sąrašas;
- į Lietuvos Respubliką importuotų ir (ar) įvežtų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;
- Lietuvos Respublikoje pagamintų ir vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;
- iš Lietuvos Respublikos eksportuotų ir (ar) išvežtų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis;
- iš viso Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pateiktų apmokestinamųjų gaminių rūšis (naujos, restauruotos ir naudotos padangos, vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai, vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai), kiekis tonomis.

Ataskaita
   Individualiai organizuojantis gaminių atliekų tvarkymą gamintojas ir (ar) importuotojas Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitą (toliau – Ataskaita) teikia elektroniniu būdu (internetu) iki kiekvienų einamųjų metų kovo 1 d. institucijai, kuri nustatyta tvarka gamintoją ir (ar) importuotoją užregistravo Gamintojų ir importuotojų sąvade, t. y. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui.
   Kartu su Ataskaita apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo organizavimo veiklos ataskaitą, kurios forma pateikta Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių 13 priede, patvirtintą gamintojo ir (ar) importuotojo (juridinio asmens vadovo ar fizinio asmens), ir dokumentų, patvirtinančių apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijas ar akumuliatorius) atliekų tvarkymo finansavimą, kopijas.

Reikalavimai produktų platintojams, priimantiems vartotojų atiduodamas produktų atliekas
- Produktų platintojai privalo užtikrinti, kad vartotojų atiduodamos produktų atliekos (pvz., elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių atliekos) (toliau – produktų atliekos) bus laikinai laikomos jų priėmimo vietoje laikantis Atliekų tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.
- Produktų platintojai nelaikomi atliekų tvarkytojais, jei priimtas vartotojų atiduodamas produktų atliekas laikinai laiko jų priėmimo vietoje ne ilgiau kaip šešis mėnesius.
- Iš vartotojų priimtas produktų atliekas produktų platintojai privalo perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ar atiduoti jas atitinkamų produktų gamintojui ar importuotojui. Iš vartotojų priimtas buityje susidarančias elektros ir elektroninės įrangos atliekas produktų platintojai gali nemokamai pristatyti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles.
- Produktų platintojai priimtas pavojingųjų produktų atliekas gali patys pristatyti apdorojančiai įmonei, jei atitinka Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių sutarčių reikalavimus, taikomus pavojingųjų atliekų ir pavojingų krovinių vežimui.
- Produktų platintojai turi apskaityti priimtas produktų atliekas priimtų produktų atliekų apskaitos žurnale, kuriame turi būti nurodoma įrašo data, priimtų atliekų pavadinimas ir kodas, svoris (kilogramais) ir (ar) kiekis (vienetais), atliekų vežėjas ir atliekas apdorojanti įmonė, kuriai perduodamos atliekos (įmonės pavadinimas, juridinio asmens kodas), dokumento ar pavojingųjų atliekų lydraščio (jei perduodamos pavojingosios produktų atliekos), nurodyto atliekų tvarkymo taisyklių 91 punkte, numeris ir data, produktų atliekų perdavimo data.
- Priimtų produktų atliekų kiekis apskaitos žurnale registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Po produktų atliekų perdavimo atliekų tvarkytojui įrašas žurnale turi būti padarytas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.
- Jei produktų atliekos priimamos rečiau kaip kartą per savaitę, priimtų produktų atliekų kiekis registruojamas iš karto po produktų atliekų priėmimo.
- Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo vedimo tvarka turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, apskaitos žurnalo saugojimo (pildymo) vieta.
- Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas atliekų priėmimo vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.
- Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami ir patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

Informacija gamintojams ir importuotojams, pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Teisės aktai
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726);
Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999, Nr. 47-1469);
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (Žin., 2008, Nr. 79-3140);
Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 (Žin., 2009, Nr. 65-2599);
Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-290 (Žin., 2009, Nr. 65-2598);
Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065);
Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-554 (Žin., 2012, Nr. 80-4206).


Mokesčių kontrolės poskyrio vyr. specialistė Danguolė Maskeliūnaitė, tel. 8 315 56758


XML