Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos APLINKOS MINISTERIJA Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Pavojingosios atliekos

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS, APDOROJIMAS, IDENTIFIKAVIMAS IR LAIKYMAS

2017-05-03

Atliekų turėtojai privalo rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, nemaišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius, jei kiti teisės aktai nenustato kitaip.

Atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikyti ilgiau kaip šešis mėnesius gali įmonė, atitinkanti Atliekų tvarkymo įstatyme tokiai veiklai vykdyti nustatytus reikalavimus ir kurią Atliekų tvarkytojų valstybės registro (toliau – Registras) nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 896 „Dėl atliekų tvarkytojų valstybės registro įsteigimo, atliekų tvarkytojų valstybės registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Dėl Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Registro tvarkymo taisyklės), nustatyta tvarka Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Agentūra) yra užregistravusi Registre.

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ IDENTIFIKAVIMAS IR DEKLARAVIMAS

 

Atliekos, kurios atliekų sąraše, pateiktame Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priede, pažymėtos žvaigždute (*),   laikomos pavojingosiomis atliekomis.

Įmonės, kuriose susidaro pavojingosios atliekos, privalo identifikuoti susidariusias pavojingąsias atliekas, nustatyti jų sudėtį ir deklaruoti susidariusias pavojingąsias atliekas atliekų apskaitoje. Identifikuodamos pavojingąsias atliekas, turi vadovautis Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedo 2 punktu. Nepavykus atliekų identifikuoti, turi būti atliekami pavojingųjų atliekų sudėties ir savybių laboratoriniai tyrimai.

Negalima pavojingųjų atliekų perklasifikuoti į nepavojingąsias, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo taisyklių 82 ir 83 punktuose nustatytų reikalavimų ir siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingosios.

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS IR LAIKYMAS

 

Įmonės, laikinai laikančios, surenkančios, vežančios ir laikančios pavojingąsias atliekas, privalo jas supakuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai.

Pavojingųjų atliekų pakuotės, konteineriai turi būti sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juose esančios pavojingosios atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką.

Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių (talpų) medžiagos turi būti atsparios juose supakuotų pavojingųjų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui ir nereaguoti su šiomis atliekomis ar jų komponentais.

Pavojingųjų atliekų pakuočių, konteinerių dangčiai ir kamščiai turi būti tvirti ir sandarūs, sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos būtų galima saugiai atidaryti ir uždaryti, kad jie laikymo, perkėlimo ar vežimo metu nesutrūktų, neatsilaisvintų, neatsidarytų ir juose esančios medžiagos nepatektų į aplinką.

Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti padengta nelaidžia danga, atsparia skysčių ardančiajam poveikiui, ir turi turėti: nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir (arba) priemones, užtikrinančias apsaugą nuo teršalų patekimo į aplinką; paviršinių nuotekų, susidarančių ant atvirų teritorijų, kuriose vykdoma  atliekų tvarkymo veikla (krovimas, pakavimas, svėrimas, laikymas) surinkimo ir tvarkymo sistemą, atitinkančią nustatytus aplinkosaugos reikalavimus nuotekoms tvarkyti.

Pavojingosios atliekos negali būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nėra įrengtos apsaugos nuo patekimo į gruntą priemonės ir nuotėkio fiksavimo sistema.

Pavojingųjų atliekų laikymo vieta turi būti aptverta ir apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo. Taip pat pavojingųjų atliekų laikymo vieta (išskyrus eksploatuoti netinkamas transporto priemones) turi būti įrengta su stogine, kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio.

Patalpose, kur laikomos pavojingosios atliekos, turi būti įrengta vėdinimo sistema.

Visi laikinai laikomų, surenkamų, vežamų ir laikomų pavojingųjų atliekų konteineriai ar pakuotės turi būti paženklinti. Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketės forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede.

Pavojingųjų atliekų ženklinimo etiketė ir joje pateikta informacija turi būti aiškiai matoma, atspari aplinkos poveikiui.

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ MAIŠYMAS

 

Pavojingosios atliekos gali būti maišomos su kitomis pavojingosiomis atliekomis arba su kitomis atliekomis ar medžiagomis tik laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų sąlygų. Maišymas apima ir skiedimą.

Kai pavojingosios atliekos buvo sumaišytos nesilaikant Atliekų tvarkymo įstatyme pavojingųjų atliekų maišymui nustatytų sąlygų, atliekų turėtojas privalo, jeigu tai techniškai įmanoma ir būtina, laikantis Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimų, jas atskirti nesukeliant neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai.

 

PAVOJINGŲJŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS, VEŽIMAS

 

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai.

Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Surinkti ir (ar) vežti pavojingąsias atliekas gali tik atliekas tvarkančios įmonės, kurių darbuotojai, atsakingi už surinkimą ir (ar) vežimą, yra išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir turi atitinkamą jų žinias patvirtinantį pažymėjimą.

Pavojingąsias atliekas surenkanti ir vežanti įmonė, surinktas ir vežamas pavojingas atliekas turi pristatyti į atitinkamus atliekų apdorojimo įrenginius ne vėliau kaip per 48 val. nuo šių atliekų paėmimo iš šių atliekų turėtojo.

Pavojingąsias atliekas išvežant (eksportuojant) iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įvežant (importuojant) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežant tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, privaloma vadovautis Bazelio konvencijos dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės, kurią Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 1998 m. gruodžio 22 d., 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) ir Atliekų vežimo tvarkos aprašo reikalavimais.

Pavojingąsias atliekas vežant Lietuvos Respublikos teritorijoje, privaloma turėti pavojingųjų atliekų lydraštį (toliau – Lydraštis), kuris pridedamas kaip priedas prie krovinio važtaraščio. Lydraščio forma pateikta Atliekų tvarkymo taisyklių 7 priede, o jo pildymo instrukcija – 8 priede. Pavojingąsias atliekas išvežant (eksportuojant) iš Lietuvos Respublikos teritorijos, įvežant (importuojant) į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežant tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, Lydraštis nepildomas.

Fiziniai asmenys, vežantys savo buityje susidarančias pavojingąsias atliekas, Lydraščio pildyti neprivalo.

Pavojingųjų atliekų siuntėjas – bet kuris asmuo, organizuojantis pavojingųjų atliekų vežimą. Pavojingųjų atliekų siuntėju gali būti pavojingųjų atliekų turėtojas, pavojingųjų atliekų surinkėjas, pavojingųjų atliekų vežėjas, pavojingųjų atliekų gavėjas ar atliekų vežimą organizuojantis tarpininkas.

Kiekvienai pavojingųjų atliekų siuntai pildomas atskiras Lydraštis. Tuo atveju, kai pavojingųjų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra skirtingos įmonės, pildomi keturi Lydraščio egzemplioriai. Jei pavojingųjų atliekų siuntėjas ir vežėjas arba vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomi trys Lydraščio egzemplioriai. Tuo atveju, kai pavojingųjų atliekų siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra ta pati įmonė, pildomas vienas Lydraščio egzempliorius.

Vieną pavojingųjų atliekų siuntėjo, turėtojo ir vežėjo užpildytą Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų siuntėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Likusius pavojingųjų atliekų siuntėjo, turėtojo ir vežėjo užpildytus Lydraščio egzempliorius pavojingųjų atliekų vežėjas kartu su atliekomis perduoda pavojingųjų atliekų gavėjui. Užpildęs atitinkamas visų jam perduotų Lydraščio egzempliorių skiltis, vieną Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų gavėjas pasilieka sau ir saugo kartu su kitais pavojingųjų atliekų tvarkymo dokumentais. Po vieną Lydraščio egzempliorių pavojingųjų atliekų gavėjas per penkias darbo dienas nuo atliekų priėmimo perduoda, išsiunčia paštu ar faksu pavojingųjų atliekų siuntėjui ir pavojingųjų atliekų vežėjui.

Tais atvejais, kai atliekų turėtojas nėra atliekų siuntėjas, jis privalo turėti atliekų siuntėjo, vežėjo ir gavėjo užpildyto Lydraščio egzemplioriaus kopiją.

Atliekų gavėjas, tvarkantis atliekas R12, R13 ir D13–D15, S5 atliekų tvarkymo veiklomis, perdavęs iš siuntėjo gautas ir laikytas atliekas galutiniam atliekų tvarkytojui (gavėjui, tvarkančiam atliekas R1–R11 ir D1–D12 atliekų tvarkymo veiklos rūšimis) ir gavęs galutinio atliekų tvarkytojo užpildytą Lydraščio egzempliorių, jo kopiją privalo nedelsdamas pateikti atliekų siuntėjui, kurio atliekos buvo priimtos tvarkyti R12, R13 ir D13–D15, S5 atliekų tvarkymo veiklomis. Galutinis atliekų tvarkytojas gali Lydraštį pateikti tiesiai atliekų siuntėjui.

Pavojingųjų atliekų vežėjas ir gavėjas neturi teisės priimti pavojingųjų atliekų, jei jiems nepateikiamas Lydraštis, pateikiamas neužpildytas Lydraštis, nustatoma, kad Lydraštyje pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, išskyrus atvejus, kai pavojingosios atliekos priimamos iš fizinių asmenų.

Jei pavojingųjų atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, pavojingųjų atliekų gavėjas turi surašyti aktą, kurį pasirašo pavojingųjų atliekų gavėjas ir atliekų vežėjas, ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi apie tai informuoti pavojingųjų atliekų siuntėją ir RAAD, kurio teritorijoje yra pavojingųjų atliekų siuntėjas. Sprendimą dėl pavojingųjų atliekų priėmimo ar nepriėmimo priima pavojingųjų atliekų gavėjas. Jeigu pavojingųjų atliekų gavėjas atliekų nepriima, siuntėjas privalo priimti atgal grąžintas atliekas ir tvarkyti jas teisės aktų nustatyta tvarka, apie tai informuodamas RAAD.

Pavojingųjų atliekų siuntėjas, turėtojas, vežėjas ir gavėjas privalo užtikrinti, kad jų pateikta informacija visuose Lydraščio egzemplioriuose sutaptų, būtų aiškiai perskaitoma ir teisinga.

Pavojingųjų atliekų turėtojai ir tvarkytojai pavojingųjų atliekų apskaitos (apskaitos žurnalus, ataskaitas ir pan.) ir kitus su pavojingųjų atliekų laikinuoju laikymu, surinkimu, vežimu ar apdorojimu susijusius dokumentus, patikrinimų dokumentus, turi saugoti ne trumpiau kaip penkerius metus.

Visi atliekų tvarkymo dokumentai turi būti nedelsiant pateikiami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams jiems pareikalavus.

 

ATLIEKŲ APDOROJIMAS

 

Įmonės, kurios šalina ir (ar) naudoja pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją, išduotą Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka, ir apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri, vykdant šią veiklą, gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai

Apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kurių darbuotojai yra išklausę atitinkamus atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą.

Įmonė, atliekanti atliekų apdorojimą, ir įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius privalo turėti Leidimą.

 

 

 

Teisės aktai:

·         Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

·         Atliekų tvarkymo taisyklės.

 

 

Parengė: Mokesčių ir atliekų kontrolės skyriaus vyr. specialistė Aušra Kričenienė, tel. 831556739

 

Asbesto atliekų tvarkymas 2016-11-30
Kvietimas dalyvauti PA ir OAM mokymuose
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimas
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimas


XML